Salgs- og leveringsbetingelser ifm. køb på DBS lys’ webshop

Generelt

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrer m.v. i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

Tilbud og ordrer

Skriftlige tilbud er gældende 8 uger fra tilbuddets dato. Ordrer, som ikke er baseret på forudgående skriftligt tilbud, er først bindende, når DBS lys A/S skriftlige ordrebekræftelse er modtaget af kunden.

Monteringstilbud

Tilbud er til eksisterende lovligt udtag, og at alle installationer er af samme karakter, som på det testede område/evt. ved prøveopsætningen, såfremt andet ikke fremgår af tilbud.

Priser

Alle priser er ekskl., moms og afgift, der pålægges ved salg og levering af den pågældende vare.

Prisændringer

DBS lys A/S forbeholder sig ret til prisændringer affødt af ændrede omkostningsforhold: valutaudsving, afgiftsændringer, indkøbspriser og generelle omkostninger.

Tekniske data og dimensioner

Alle oplysninger om dimensioner, vægt, kapacitet, tekniske og andre data, der er anført i prislisten, er alene vejledende.

Betalingsvilkår

Køber kan opnå betalingsfrist i det omfang, det fremgår af tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Såfremt betaling ikke erlægges i rettetid, skal køber tillige betale morarenter beregnet fra forfaldsdato. Renten på forfaldne betalinger er den til enhver tid af DBS lys A/S fastsatte rente for forfaldne betalinger. Morarente vil ligeledes blive beregnet af ydet henstand.

Køber er uberettiget til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning for modkrav, medmindre sådanne krav er accepteret af DBS lys A/S. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, forfalder restkøbesummen for samtlige leverede varer til øjeblikkelig betaling uden hensyn til tidligere aftalte kreditbetingelser. DBS lys A/S er i så fald ligeledes berettiget til, med omgående virkning, at standse yderligere leverancer og
annullere resterende kontrakter for endnu ikke leverede varer helt eller delvis. Leverede varer forbliver DBS lys’ ejendom, indtil varernes fulde betaling er modtaget af DBS lys A/S.

Levering og forsendelser

Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal al forsendelse ske i overensstemmelse med den sidste ajourførte udgave af INCOTERMS. Ordrer under kr. 500,- eksklusiv afgift og moms, tillægges ekspeditionsomkostninger på kr. 80,-. I tilfælde af svigtende levering, herunder forsinkelser, der er omfattet af punkt 9, hæfter DBS lys A/S aldrig for bøder, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. DBS lys A/S kan til enhver tid udskyde levering eller undlade at levere idet tilfælde, at køber ikke overholder aftalte betalingsbetingelser.

Specialvarer

Fremskaffelse af specialvarer, der ikke er en del af DBS lys A/S sortiment, pålægges et tillæg på kr. 250,-

Produktgaranti

Produktgaranti omfatter levering af nyt produkt, men ikke montering/udskiftning.

Force majeure m.m. -ansvar

DBS lys A/S ´s forpligtelser skal være underkastet force majeure, krig – uanset om den er erklæret eller ikke -, optøjer, civile uroligheder, love, bekendtgørelser eller anmodninger fra regeringer eller myndigheder. Ligeledes strejker, lock-out, uheld ved transport eller enhver anden grund, der er udenfor DBS lys A/S kontrol, herunder manglende, mangelfuld eller forkert levering fra underleverandører.

Mangler

Hvis varerne senest 12 måneder efter levering, og før de mangelfulde varer er blevet inkorporeret i købers varer, viser sig at være mangelfulde, vil de blive byttet uden beregning. Det er en forudsætning, at manglen bliver meddelt umiddelbart efter den konstateres. Endvidere under forudsætning af, at manglen ikke kan henføres til fejlagtig brug, forsømmelighed eller sædvanlig slitage. DBS lys A/S er ikke ansvarlig for tab eller skade, som køber og/eller bruger måtte lide på grund af sådanne mangler, herunder direkte skade på andet udstyr, varer og/ eller ejendom eller indirekte skade såsom tab af produktion, tid, fortjeneste eller noget direkte eller indirekte tab af nogen art. Mangler kan ikke anvendes af køber som grund til at annullere den tilbageværende ordre eller kontrakt.

Produktansvar

DBS lys A/S eransvarligforpersonskadei.h.t. dansk lovs almindelige regler. Hvad angår materielskade, er DBS lys A/S også ansvarlig i.h.t dansklovs almindelige regler, men med undtagelse af materielskade på købers ejendom, når varerne er i købers besiddelse, idet en sådan risiko må dækkes af købers egen forsikring.

Returnering

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående samtykke fra DBS lys A/S og sådan returnering vil kun være
mulig for produkter i ubeskadiget original-emballage, for hvilke faktura nummer opgives. Varer som er faktureret for mere end 3 måneder siden tages ikke retur. Returnering sker på købers regning og risiko. For sådanne returnerede varer beregnes administrationsomkostninger, svarende til 10% af den fakturerede sum, dog minimum kr. 100,00. Udgåede, specialfremstillede eller specielt hjemtagne varer tages ikke
retur.

RETURVARE ADRESSE:
DBS lys A/S
Ejby Industrivej 68, 2600 Glostrup
Mærket ”Returvare” samt fakturanummer/kopi af faktura.

Reklamationer

Ethvert krav med hensyn til mangler, forsinket levering, produktansvar osv. skal straks skriftligt fremsættes henholdsvis videregives til DBS lys A/S af køber.

Produktinformation

DBS lys A/S tager forbehold for eventuelle trykfejl og produktændringer i kampagne/produktmateriale. Brug af billedmateriale fra hjemmeside/produktblade må kun ske efterskriftlig samtykke af DBS Lys A/S.

Generelle oplysninger

DBS lys A/S
Ejby Industrivej 68
2600 Glostrup
CVR. 16926833
Telefon: +45 43 45 35 44
Mail: dbs@dbslys.dk

Eller find alle medarbejdere her.