Miljøforhold i DBS lys 
DBS lys er en dansk ejet salgsvirksomhed beliggende
Ejby Industrivej 68, 2600 Glostrup.
Virksomhedens aktiviteter består i håndtering af lyskilder omfattende indkøb af
færdigvarer (lyskilder), videresalg af disse, inklusiv emballering og transport til
kunder. Der forefindes ingen produktion eller anden forarbejdning i DBS lys,
hvilket medføre at fokus på miljøet primært er rettet mod :
 
                                           Eksternt miljø - Underleverandører
                                           Lovgivning
                                           Internt miljø    - Arbejdsmiljø
 
DBS lys arbejder vedvarende på at beskrive sine interne og eksternemiljøforhold. Miljø politikken er udarbejdet på grundlag af en overordnet miljøkortlægning og miljøledelses-systemet som Direktøren er ansvarlig for, følger kravene i ISO 14002 således, at det kan være certificertbart.
 
Vision :
Bæredygtighed gennem omtanke og aktiv handling Forurening kender ingen grænser heller ikke firma grænser
 
Miljø politik:
DBS lys vil til enhver tid overholde love og retningslinier og være på forkant med udviklingen indenfor miljøområdet. Ved at stille krav til omverden, både internt og eksternt, om anvendelse af miljøvenlige produkter og ydelser stræber DBS lys mod en bæredygtig udvikling.
 
Miljø målsætninger :
DBS lys skal arbejde hen imod at indkøbe produkter og ydelser, der i deres livscyklus påvirker miljøet mindst muligt. Dette gøres ved at stille krav til leverandører ikke blot til kvalitet, pris, leveringssikkerhed, og service men også til leverandørernes miljøforhold.
 
Lovgivningen indenfor miljø skal overholdes. Der skal være en åben dialog med omverden - myndigheder, kunder og leverandører. Udviklingen indenfor miljø skal følges i samarbejde med omverden således at DBS lys kan agere på forkant med udviklingen.
 
Det interne arbejdsmiljø skal til enhver tid være af en sådan karakter at medarbejdere,
myndigheder, og kunder er tilfredse.
 
 Miljø Handlingsplan :        
1. Miljø-netværk
Miljønetværket skal udbygges til også at omfatte deltagelse af mindst 2 leverandører.
Miljønetværket skal etablerer en kommunikation således, at nye eller ændrede love og
bekendtgørelser, hurtigt bliver kommunikeret ud.
 
2. Affaldshåndtering
Affaldsproblematik. DBS lys fremkommer med et forslag til bortskaffelse af lyskilder og
batterier som er bedre for miljøet.
 
3.  Leverandører
De 3 største lyskilde leverandører (dækker 75% af varer der sælges) har dokumenteret
deres aktuelle miljøstatus samt deres plan/holdning til fremtiden mht. til produkter og
miljø samt bortskaffelse af lysstofrør i Danmark.
 
4.  Medarbejdere
APV (arbejdsplads vurdering) er udført på alle arbejdspladser.  
Medarbejdere har fået mindst 1 dags undervisning i miljøbevidsthed omfattende
arbejdsmiljø, produkters miljø samt eksterne miljøforhold.
    
Målinger :      
Da DBS lys ikke er en producerende virksomhed, men et salgsselskab der ikke på
nuværende tidspunkt udarbejdet et grønt regnskab.
Mængden af solgte lyskilder, indkøbt pakke materiale, afhentning af affald fra
miljøcertificeret underleverandør R98, elforbrug pr. år, mm fremgår af DBS lys 
årsregnskab. Årsregnskabet bedømmes af personer med økonomisk baggrund (revisorer).
Virksomhedes miljøforhold er blevet bedømt af en ekstern konsulent
(MEM Master of Environmental Management og eks. Miljøauditor) 
 
Leverandører :
Leverandører af lyskilder til DBS lys er Philips og Osram som begge fremstiller
deres produkter på ISO 14000 certificerede fabrikker. Philips er ligeledes medunderskriver på ICC Chartret. Begge disse leverandører er aktive i miljø-netværk omkring bortskaffelse af lyskilder i Danmark.
 
DBS lys stiller krav til sine leverandører. Kravene er dokumentation for miljø, foretrukne leverandører er certificeret og krav om aktiv medvirken for at forbedre bæredygtighed - bl.a. gennem affaldsprojektet.
 
Myndigheder:
Der har ikke været og er stadig ikke nogen bemærkninger fra de tilsynsførende
myndigheder til DBS lys.
 
DBS lys har ved sit engagement i projektet omkring bortskaffelse af lyskilder,
samt investering i et pakke anlæg for pakning i monomateriale gjort tiltag der
ligger udover gældende miljølovgivning.
 
Arbejdsmiljø :
DBS lys har lavet arbejdsplads vurdering. Der er kortlagt 3 typer arbejdspladser
administration (kontor med edb arbejdsplads), lagerfunktion og pakkefunktion.
EGA forefindes ikke, da der er vekslende arbejde i løbet af dagen.
 
Der har været en konsulent og måle belysningsintensitet op mod DS 700,
og der er blevet udskiftet lyskilder således at belysning på arbejdspladser
ikke blot tilfredsstiller DS 700, men også medarbejder ønsker (punkt belysning).
 
Forslag til bortskaffelse af brugte lyskilder.
Gennem sit miljønetværk og partnerskab med leverandøren Philips i Danmark er DBS lys aktiv som høringspartner i et projekt vedrørende bortskaffelse af lyskilder. Projektet der gennemføres i et samarbejde mellem Lysteknisk selskab, Elektro-Miljø og Philips resultere i at der i blev opsat et anlæg hos Elektro-Miljø, der kan bearbejde og rense udtjente lysstofrør således at de kan genanvendes med op til 99%. Tungmetal delen Hg bliver via den unikke proces adskilt i så rene fraktioner at pulveret igen kan indgå i produktion af nye lyskilder. DBS lys har fingeren på pulsen specielt i dette projekt, da det vedrører bæredygtighed som er grundstammen i vores vision.